Tim's Tropical FishSaltwater Home

SW Galleries

SW Care

Our Site

Freshwater


SquareSpot Anthias or Mirror Basslet

Pseudanthias pleurotaenia

Anthias

SquareSpot Anthias, Mirror Basslet, Pseudanthias pleurotaenia